rss
Thứ tư, 08/12/2021 | 09:36 GMT+7

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA NỮ VĐV NĂNG KHIẾU BÓNG CHUYỀN LỨA TUỔI 13-15 TỈNH AN GIANG SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN

Cập nhật 17:00 ngày 21/07/2018
(Lý luận & Thực tiễn) - Đề tài nghiên cứu, đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản đến hiệu quả huấn luyện của nữ vận động viên năng khiếu bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang sau một năm tập luyện.Bằng các phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thực nghiệm sư phạm,phương pháp toán học thống kê,tác giả đã lựa chọn được 11 test đánh giá thể lực chuyên môn và 8 test kỹ thuật cơ bản cho các nữ VĐV bóng chuyền năng khiếu tỉnh An Giang sau một năm tập luyện. Từ đây,đánh giá hiệuquả công tác huấn luyện đến sự phát triển của nữ năng khiếu đội tuyển bóng chuyền Tỉnh An Giang.

1 Đặt Vấn Đề

Bóng chuyền như nhiều môn thể thao khác,ngoài đặc điểm hình thái cũng cần mộtnền tảng chung về thể lực chuyên môn và kỹ thuật nhưng đặc thù củanó là một môn tập thể có tính đối khángcao,mang tính biến hóa, đa dạngcao, đòi hỏi mỗi vận động viên một yêu cầu rất cao về thể lực,sức nhanh,sức mạnh, sức bền,khả năng phối hợp độngtácvà nhữngkỹ thuật cơ bảnnhư:chuyền bóng,đệm bóng, phát bóng, đập bóng,…Dựavàosự tăng tiến về thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản sau quá trình tập luyện ta cóthể đánh giá lại việc tuyển chọn ban đầu,tiếp tục sàng lọc vận đông viên để huấn luyện nâng cao.Vì vậy, đánh giá VĐV sau quá trình huấn luyện là một công việc thiếtyếu.

Để tìm hiểu về sự phát triển về thể lực chuyên môn, kỹ thuật cơ bản, và có cơ sở minh chứng khoa học cho công tác huấn luyện đội năng khiếu bóng chuyền nữ lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang phù hợp.

Từ những vấn đề trên,chúngtôi tiến hànhnghiêncứu:“Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nữ vận động viên năng khiếu bóng chuyền lứa tuổi 13 -15 tỉnhAn giang sau một năm tập luyện”.

2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn bằng phiếu, phương pháp nhân trắc, phương pháp kiểm tra sư phạm,phương pháp toán học thống kê.

3.KẾT QUẢNGHIÊNCỨU

3.1. Nghiên cứu xác định các test đánh giá về thể lực chuyên môn và kỹt huật cơ bản của nữ vận độngviên năng khiếu bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang:

Sau khi phỏng vấn chúng tôi chọn các test có 75% ý kiến trở lên ở mức sử dụng thường xuyên. Bằng việc kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo của test, đề tài đã lựa chọn được 11 chỉ số, test đánh giá thể lực chuyên môn và 8 chỉ số, test kỹt huật cơ bản của nữ vận động viên năng khiếu bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang.

* TEST thể lực chuyên môn:

    - Chay 20m xuất phát cao (s)

    - Chay 30m xuất phát cao (s)

    - Ném bóng nhồi 1kg (m)

    - Bật cao có đà (cm)

    - Bật cao không đà (cm)

    - Bật xa 3 bước (cm)

    - Bật xa không đà (cm)

    - Chạy 1500m (s)

- Chạy con thoi (s)

 - Đứng dẻo gập thân (cm)

 - Chạy cây thông (s)

* TEST kỹ thuật cơ bản:

     - Chuyền hai trước mặt từ quả đỡ phát số 5 (lần)

     - Chuyền hai lật sau đầu từ quả đỡ phát số 5 (lần)

     - Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3 (lần)

 - Phát bóng cao tay trước mặt chuẩn toàn sân (lần)

 - Phát bóng cao tay trước mặt bay toàn sân (lần)

 - Đập bóng biên số 4 chuẩn toàn sân (lần)

 - Đập bóng biên số 2 chuẩn toàn sân (lần)

 - Đập bóng trung bình số 3 chuẩn toàn sân (lần)

3.2. Đánh giá sự phát triển về thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nữ vận động viên năng khiếu bóngchuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang sau một năm tập luyện.

3.2.1.Sự tăng trưởng về thể lực chuyên môn của Nữ VĐV đội tuyển

            Sau một năm tập luyện, đề tài tiến hành kiểm tra thành tích thực hiện các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nữ VĐV năng khiếu bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang. Trên cơ sở số liệu thu thập được, tiến hành tính sự tăng trưởng của nhóm nghiên cứu thu được kết quả ở bảng 3.1 như sau:

Bảng 3.1: Sự tăng trưởng về thể lực chuyên môn của Nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền tỉnh An Giang

Hình ảnh: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA NỮ VĐV NĂNG KHIẾU BÓNG CHUYỀN LỨA TUỔI 13-15 TỈNH AN GIANG SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN số 1

Căn cứ vào số liệu bảng 3.1 đề tài nhận dịnh như sau:

Sau một năm tập luyện giá trị trung bình thành tích thực hiện các test đánh giá thể lực chuyên môn của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giang đều tăng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P=2.977 (ngoại trừ test bật xa 3 bước).

Thành tích thực hiện 10/11 test thể lực chuyên môn của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giang đều đạt sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê, tăng từ 2,55% đến 9,44%, trong đó thành tích thực hiện test ném bóng nhồi 1 kg tăng cao nhất (9,44%) và thành tích thực hiện test chạy 20m xuất phát cao tăng thấp nhất (2,55%).

Đề tài biểu diễn sự tăng trưởng các test đánh giá thể lực chuyên môn của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giang qua biểu đồ 3.1.

Hình ảnh: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA NỮ VĐV NĂNG KHIẾU BÓNG CHUYỀN LỨA TUỔI 13-15 TỈNH AN GIANG SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN số 2

Biểu đồ 3.1: Sự tăng trưởng thể lực chuyên môn của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giangsau một năm tập luyện.

3.2.2. Sự tăng trưởng về kỹ thuật cơ bản của nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang

            Sau một năm tập luyện, đề tài tiến hành kiểm tra các test đánh giá kỹ thuật cơ bản cho nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giang. Trên cơ sở số liệu thu thập được, tiến hành xác định sự tăng trưởng của nhóm nghiên cứu thu được kết quả ở bảng 3.2 như sau:

Bảng 3.2: Sự tăng trưởng thành tích các test đánh giá kỹ thuật cơ bản của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang. 

TEST

Ban đầu

Sau 1 năm

d

W

t

p

    

Chuyền hai trước mặt từ quả đỡ phát số 5

5.54

0.76

7.36

0.75

1.82

28.22

5.67

<0.01

Chuyền hai lật sau đầu từ quả đỡ phát số 5

5.23

0.80

7.07

0.73

1.84

29.92

8.15

<0.01

Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3

5.91

0.83

7.50

0.65

1.59

23.71

24.02

<0.01

Phát bóng cao tay trước mặt chuẩn toàn sân

5.82

0.89

7.50

0.52

1.68

25.23

31.06

<0.01

Phát bóng cao tay trước mặt bay toàn sân

4.53

1.02

5.71

0.91

1.18

23.05

7.87

<0.01

Đập bóng biên số 4 chuẩn toàn sân

5.81

0.98

7.93

0.73

2.12

30.86

9.14

<0.01

Đập bóng  biên số 2 chuẩn toàn sân

5.53

0.86

7.29

0.83

1.76

27.46

6.02

<0.01

Đập bóng trung bình số 3 chuẩn toàn sân

5.93

1.03

7.50

0.52

1.57

23.38

4.19

<0.01

Số liệu bảng 3.2 đề tài nhận định như sau:

Sau một năm tập luyện giá trị trung bình thành tích thực hiện các test đánh giá kỹ thuật cơ bản của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giang đều tăng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.01, vì >=2.977.

Thành tích thực hiện tất cả (8/8) test kỹ thuật cơ bản của nữ VĐVnăng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15tỉnh An Giang đều đạt sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê, tăng từ 23,05% đến 30,86%, trong đó thành tích thực hiện test Đập bóng biên số 4 chuẩn toàn sân tăng cao nhất (30,86%) và thành tích thực hiện test Phát bóng cao tay trước mặt bay toàn sân tăng thấp nhất (23,05%).

    3.3.3. Bàn luận về sự tăng trưởng kỹ thuật cơ bản của đội nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giangsau một năm tập luyện.

Trước hết phải xác định rằng, việc tập luyện bất cứ môn thể thao nào thì phải luôn quan tâm đến thể lực, kỹ thuật chuyên môn và nhất là kỹ thuật chuyên môn, bởi vì mỗi động tác kỹ thuật chuyên môn đều ảnh hưởng đến mức độ nào đó đến trình độ chung của người tập. Bóng chuyền là môn thể thao có kỹ thuật đa dạng, muốn thi đấu đạt kết quả tốt thì các kỹ thuật cơ bản phải thành thạo, kỹ thuật cơ bản là nền tản là điểm tựa, quyết định VĐV bóng chuyền có thể trở thành nhà thể thao đẳng cấp hay không.

Do đó tập luyện thể lực sẽ hỗ trợ tích cực để nắm vững kỹ thuật và thực hiện đúng, những kỹ thuật quan trọng của bóng chuyền. Ví dụ nếu có sức mạnh bột phát sẽ tạo cho người tập có sức bật tốt và có giai đoạn trên không cao giúp VĐV đập bóng mạnh vào phần sân của đối phương.

Sau một năm tập luyện các test thể lực chuyên môn đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P,=2.977 với n=14, nhịp tăng trưởng thấp nhất là test chay 20m xuất phát cao W=2.55% và cao nhất là test ném bóng nhồi 1kg W=9.44%. Giá trị trung bình thành tích đánh giá kỹ thuật đều tăng trưởng sau một năm tập luyện có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.01, nhịp tăng trưởng của test thấp nhất là test phát bóng cao tay trước mặt bay toàn sân W=23.05% và test cao nhất là đập bóng cao biên số 4 toàn sân W=30.86%.

Các tố chất thể lực, kỹ thuật chuyên môn của nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang đều có sự tăng trưởng, sự tăng trưởng là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển trong lĩnh vực thể thao và điều này chứng tỏ quy trình huấn luyện mà chúng tôi áp dụng là hoàn toàn có khoa học.

Qua biểu đồ 3.1 và 3.2, chúng tôi nhận thấy trình độ giai đoạn ban đầu và sau một năm tập luyện có sự tăng tiến rõ rệt điều này nói lên trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản  có tiến bộ sau một năm tập luyện.

4.KẾT LUẬN

Căn cứ vào mục đích, mục tiêu và kết quả nghiên cứu. Đề tài rút ra các kết luận sau đây:

4.1. Về kế hoạch huấn luyện:

Kế hoạch huấn luyện phù hợp với đối tượng tập luyện là nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang.Nội dung kế hoạch huấn luyện bao gồm những nội dung huấn luyện cơ bản đối với đội tuyển nữ bóng chuyền năng khiếu lứa tuổi 13-15, trong đó bao gồm các nội dung cơ bản, như:

 - Thể lực chuyên môn phù hợp với năng lực tiếp thu kỹ, chiến thuật. Trongđó có sức bền, sức bật, sức mạnh, tốc độ động tác.

- Kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền.

- Thực hiện được chiến thuật phối hợp đơn giản.

4.2. Về các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang.

Bằng kỹ thuật chọn test, đề tài đã tiến hành nghiên cứu và chọn được 11 test đánh giá thể lực chuyên môn và 8 test đánh giá kỹ thuật cơ bản của nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

+ Về thể lực chuyên môn:

- Chay 20m xuất phát cao (s)

- Chay 30m xuất phát cao (s)

- Ném bóng nhồi 1kg (m)

- Bật cao có đà (cm)

- Bật cao không đà (cm)

- Bật xa 3 bước (cm)

- Bật xa không đà (cm)

- Chạy 1500m (s)

- Chạy con thoi (s)

- Đứng dẻo gập thân (cm)

- Chạy cây thông (s)

+ Về kỹ thuật cơ bản:

- Chuyền hai trước mặt từ quả đỡ phát số 5 (lần)

- Chuyền hai lật sau đầu từ quả đỡ phát số 5 (lần)

- Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3 (lần)

- Phát bóng cao tay trước mặt chuẩn toàn sân (lần)

- Phát bóng cao tay trước mặt bay toàn sân (lần)

- Đập bóng biên số 4 chuẩn toàn sân (lần)

- Đập bóng biên số 2 chuẩn toàn sân (lần)

- Đập bóng trung bình số 3 chuẩn toàn sân (lần)

4.3. Về sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang sau một năm tập luyện

Sau một năm tập luyện theo kế hoạch huấn luyện, các tố chất thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang đều đạt sự tăng trưởng rõ rệt, ngoại trừ test bật xa 3 bước. Cụ thể, thể lực chuyên môn tăng từ 2,55% đến 9,44%; kỹ thuật cơ bản tăng từ 23,05% đến 30,86%. Kế quả này đã xác định kế hoạch huấn luyện chonữ VĐV năng khiếu Bóng chuyền lứa tuổi 13-15 tỉnh An Giang đạt hiệu quả tốt.

TÀILIỆUTHAMKHẢO

1. Bùi Trọng Toại.(1996), Nghiên cứu xác định hệ thống test kiểm tra thể lực Vận động viên bóng chuyền nữ trẻ.(Luận văn thạc sĩ).Đại học Thể dục thể thaoThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Đặng Đức Xuyên. (1995). Đánh giá thực trạng huấn luyện thể lực của Vận động viên bóng chuyền trẻ khu vực phía nam.(Luận văn thạc sĩ).Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. NguyễnThếTruyền.,NguyễnKimMinh.,&TrầnQuốcTuấn. (2002).Tiêuchuẩn đánhgiá trìnhđộtập luyệntrongtuyểnchọn vàhuấnluyệnthể thao. Hà Nội: Nhà xuất bản thể dục thể thao.

4. Nguyễn Thành Lâm. (1998). Nghiên cứu các tố chất thể lực đặc trưng của bóng chuyền nữ 15- 18 tuổi.(Luận án tiến sĩ ), Hà Nội, Việt Nam.

 

NCS. Đào Chánh Thức

Đại học An Giang

Bình luận (0)
Gửi