rss
Thứ bảy, 20/10/2018 | 06:00 GMT+7

Đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cập nhật 14:13 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là một trong những trung tâm đào tạo ra đội ngũ cán bộ tài chính của tỉnh cũng như cả nước, Vì vậy việc nâng cao thể lực chung (TLC) cho sinh viên không chuyên Thể dục cần được đặc biệt chú ý.
 ĐẶT VẤN ĐỀ:
 
Trong những năm qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trên nhiều lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới, ngành giáo dục đào tạo đã có những bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yếu tố thực sự làm nên sự phát triển đó là các tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ của ngành. Trên con đường phát triển và hội nhập, trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo trong các hệ đào tạo của nhà trường.
 
          Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là một trong những trung tâm đào tạo ra đội ngũ cán bộ tài chính của tỉnh cũng như cả nước, Vì vậy việc nâng cao thể lực chung (TLC) cho sinh viên không chuyên Thể dục cần được đặc biệt chú ý.
 
           Hiện nay công tác GDTC trong trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh còn có nhiều hạn chế, nhận thức của HSSV về vai trò, tác dụng của môn học vẫn mang tính thời sự và chưa được đầy đủ. Nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy còn chưa được đồng bộ, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) vẫn còn mang tính tự phát. Xuất phát từ những lý do nêu trên, với mong muốn nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, chúng tôi nghiên cứu đánh giá Thực trạng  thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
 
 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 
          Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên trong quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
          - Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu.
          - Phương pháp kiểm tra sư phạm.
- Phương pháp toán học thống kê.
 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
 
3.1.Thực trạng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất TDTT, thực trạng chương trình môn học GDTC của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
 
        - Đội ngũ cán bộ giảng dạy Khoa GDTC theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo là 420 tiết/1GV/1năm [18] thì đội ngũ cán bộ, giáo viên của Khoa Giáo dục thể chất hiện nay phải đảm nhiệm khối lượng giờ dạy là tương đối cao (570 - 600 tiết/1GV/1năm), điều này chứng tỏ nhà trường cần bổ sung thêm giáo viên cho môn GDTC mới đảm bảo được yêu cầu công việc; Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên có trình độ Đại học trở lên là 100%, có 5 giáo viên có trình độ thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 71.4%), như vậy đội ngũ giáo viên  của nhà truongf cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu giảng dậy.
 
- Cơ sở vật chất TDTT của trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh hiện chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu học tập của sinh viên số lượng ngày càng gia tăng.
 
 - Cấu trúc chương trình môn học GDTC ở Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh hiện nay tổng số giờ là 90 tiết và được chia thành 3 tín chỉ gồm: 1 tín chỉ bắt buộc (môn:Lý thuyết chung, điền kinh) và 2 tín chỉ tự chọn (các môn: Bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông). Với quỹ thời gian ngắn, khối lượng kỹ thuật phải học tương đối nhiều, nên sinh viên bước đầu mới chỉ nắm bắt được các kỹ thuật cơ bản của môn học, còn việc phát triển thể lực cho sinh viên trong giờ học chính khóa là hạn chế.
 
3.2. Thực trạng trình độ TLC cho nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.
 
Chúng tôi xác định thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh ở các khóa 2 và khóa 3) trong quá trình học tập tại trường. Các test sử dụng để đánh giá thể lực chung của sinh viên được thực hiện theo quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết Định số 53/2008 /QĐ – BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên). Kết quả được trình bày ở bảng 1
 
Hình ảnh: Đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh số 1
 
Hình ảnh: Đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh số 2
 
Qua bảng 1 và 2 cho thấy:
- Năm thứ nhất có số sinh viên đạt loại tốt là: 8/60 chiếm tỷ lệ 13.3%.
- Năm thứ hai có số sinh viên đạt loại tốt là: 9/64 chiếm tỷ lệ 14,0%.
Như vậy, số sinh viên xếp loại thể lực tốt không cao và có chiều hướng tăng dần về các năm cuối.
- Năm thứ  nhất số sinh viên đạt tiêu chuẩn thể lực: 30/60 chiếm tỷ lệ 50.0%.
- Năm thứ hai số sinh viên đạt tiêu chuẩn thể lực: 35/64 chiếm tỷ lệ 54,6%.
- Năm thứ nhất số sinh viên không đạt tiêu chuẩn thể lực: 22/60 chiếm tỷ lệ 36.7 %
- Năm thứ hai số sinh viên không đạt tiêu chuẩn thể lực: 20/64 chiếm tỷ lệ 31.2 %.
 
So sánh kết quả từ năm thứ nhất đến năm thứ 2 số sinh viên chưa đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên chưa đạt yêu cầu về thể lực vẫn còn cao ở cả năm học thứ nhất và thứ hai.
3.3. So sánh sự phát triển TLC của nữ sinh viên   trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh theo các năm học.
 
Chúng tôi tiến hành so sánh phát triển TLC của nữ sinh viên  năm thứ nhất và năm thứ hai trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đ­ư­ợc phản ánh ở bảng 3
 
Hình ảnh: Đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh số 3
 
 
Qua bảng 3 cho thấy: Sự phát triển TLC của đối tượng nghiên cứu thay đổi theo quá trình học tập. Trong đó, hầu hết các tố chất sức mạnh, sức bền và khéo léo của nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh năm thứ hai tốt hơn năm thứ nhất.
 
KẾT LUẬN
 
 - Đội ngũ giáo viên  của nhà trường cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu giảng dậy; Cơ sở vật chất TDTT của trường Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh hiện chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu học tập của sinh viên số lượng ngày càng gia tăng; Cấu trúc chương trình môn học GDTC ở Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh hiện nay tổng số giờ là 90 tiết và được chia thành 3 tín chỉ gồm: 1 tín chỉ bắt buộc (môn:Lý thuyết chung, điền kinh) và 2 tín chỉ tự chọn (các môn: Bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông). Với quỹ thời gian ngắn, khối lượng kỹ thuật phải học tương đối nhiều, nên sinh viên bước đầu mới chỉ nắm bắt được các kỹ thuật cơ bản của môn học, còn việc phát triển thể lực cho sinh viên trong giờ học chính khóa là hạn chế.
 
- Sự phát triển TLC của đối tượng nghiên cứu thay đổi theo quá trình học tập. Trong đó, hầu hết các tố chất sức mạnh, sức bền và khéo léo của nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh năm thứ hai tốt hơn năm thứ nhất.
 
CN.Đặng Hoài Nam
Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
 
Bình luận (0)
Gửi