rss
Thứ bảy, 16/01/2021 | 23:44 GMT+7

Ngành Thể dục thể thao thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật 10:00 ngày 20/05/2020
(Vấn đề & Sự kiện) - Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), có thể khẳng định, về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang đi vào cuộc sống, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác; đã có nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với các cấp, các ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ngành Thể dục thể thao (TDTT) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục TDTT đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục TDTT có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch từng năm, theo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Hình ảnh: Ngành Thể dục thể thao thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các đơn vị thuộc Tổng cục TDTT gắn việc thực hiện với các phong trào thi đua. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện. Nhiều cấp ủy, các đơn vị thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc. Các công việc được giao đều có thời hạn xử lý, hoàn thành rõ ràng, làm cơ sở để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều chuyển biến tích cực. các đơn vị trong Ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động bằng những hình thức phù hợp, hấp dẫn. Kết hợp tuyên truyền, biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại đơn vị để có sức thuyết phục cao.

Ngành TDTT đã nỗ lực hết mình, góp phần xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Những kết quả đạt được trên cả lĩnh vực TDTT quần chúng cũng như thể thao thành tích cao, là minh chứng rõ nét nhất cho những bước phát triển của sự nghiệp TDTT nước nhà.

Hoạt động TDTT quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng trên tất cả các đối tượng và địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức đa dạng; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng, góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở, qua đó thúc đẩy phong trào TDTT tiếp tục phát triển rộng khắp cả nước.

Thể thao thành tích cao có bước tiến bộ vượt bậc, thể hiện qua các kết quả đạt được trong các kỳ đại hội, giải thể thao. Nhất là tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2019.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tính chủ động, sáng tạo còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị 05 chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của một số đơn vị. Một số đồng chí lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan mình; việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, một số đơn vị có cán bộ sai phạm, vi phạm khuyết điểm, nhưng trước đó vẫn được đánh giá là tốt; vẫn còn hiện tượng bao biện, làm thay. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ yếu là đọc tài liệu, chưa thấy sự gắn kết giữa học và làm theo Bác với kế hoạch đăng ký của cá nhân và nhiệm vụ của đơn vị; việc rà soát và bổ sung chuẩn mực đạo đức được nhiều đơn vị, cơ sở huấn luyện, đào tạo quan tâm xây dựng nhưng việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chưa quyết liệt, nghiêm túc, vẫn còn hiện tượng xuống cấp về đạo đức trong thi đấu thể thao.

Hình ảnh: Ngành Thể dục thể thao thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số 2

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua, theo chúng tôi Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục TDTT cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương để tạo sự chuyển biến rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, các huấn luyện viên, vận động viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu đề ra. Gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Sau nghiên cứu, học tập, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai, trong đó xác định rõ thời gian, người chủ trì, đơn vị thực hiện, có đánh giá kết quả thực hiện và xác định là một tiêu chí trong đánh giá, tổng kết cuối năm. Ngành Thể dục Thể thao phấn đấu hoàn thành tốt vai trò của mình, đặc biệt công tác chuẩn bị vòng loại Olympic Tokyo và công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

2. Xây dựng, lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân tuyên truyền, tổ chức nhân rộng trong toàn ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị, những cách làm hay, hiệu quả, những nhân tố mới thông qua các các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành, của Trung ương.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện còn hình thức, chiếu lệ. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phấn đấu đạt mục tiêu nâng cao sức khoẻ, thể lực, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân; chú trọng phát triển phong trào TDTT ở cơ sở, thể thao trường học; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các giải thể thao lớn khu vực và quốc tế trong các năm 2020 - 2021 đạt kết quả cao.

4. Phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, cấp trên làm gương cho cấp dưới, người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu học tập và làm theo Bác. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên, cũng như đột xuất, cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, gắn với rà soát, bổ sung theo Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn chặt với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng. Triển khai có hiệu quả Đề án “Văn hóa công sở” theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng “bộ quy tắc” về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của huấn luyện viên, vận động viên, nghi thức trong thi đấu, trong lễ tôn vinh, nhận giải thưởng cao quý ở các giải thi đấu khu vực và quốc tế.

5. Đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình tập huấn, đào tạo - bồi dưỡng tại trường, Trung tâm huấn luyện và cán bộ, công chức viên chức toàn Ngành. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài trong Ngành TDTT là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các vận động viên và huấn luyện viên trong các đội tuyển quốc gia.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục Thể dục thể thao.

TS. Phạm Thanh Cẩm - Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Bình luận (0)
Gửi