rss
Thứ tư, 21/04/2021 | 18:26 GMT+7

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Tổng cục TDTT

Cập nhật 07:08 ngày 24/04/2020
(Cải cách hành chính) - Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Tổng cục TDTT, công tác cải cách hành chính ở Tổng cục TDTT đã đạt nhiều kết quả khả quan trong những năm qua. Chính vì thế, việc đẩy mạnh công tác này được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Hàng năm lãnh đạo Tổng cục TDTT luôn xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác cải cách hành chính, trong đó thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các Vụ, đơn vị trên cơ sở chức năng được giao. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TDTT được thực hiện hiệu quả. Công tác rà soát, tham mưu Bộ VHTTDL ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực TDTT được đẩy mạnh; nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các đơn vị; rà soát và ban hành quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi; kiện toàn, nâng cao tổ chức hoạt động bộ máy của Tổng cục.

Trong đó, công tác đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã triển khai thực hiện các báo cáo theo quy định đảm báo đúng tiến độ; phân bổ lại kinh phí cho các đơn vị sáp nhập và giải thể theo quy định của nhà nước. Các đơn vị trong Ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành đã cho thấy hiệu quả. Công tác nhận văn bản có tích hợp chữ ký số trong hệ thống quản lý văn bản Voffice của Bộ VHTTDL đã được Tổng cục TDTT triển khai thực hiện từ năm 2018. Cho đến nay đã đảm bảo 100% các văn bản giấy mời, thông báo được gửi nhận thông qua văn bản điện tử. Đặc biệt, trong Quý đầu năm 2020, việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được đẩy mạnh. Đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các giao dịch và gửi nhận văn bản.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Việc áp dụng các quy trình tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tổng cục TDTT đã ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Tổng cục TDTT. Hiện, Tổng cục TDTT có 08 cán bộ, công chức tại các bộ phận liên quan được cử làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục TDTT.

PV

Bình luận (0)
Gửi