rss
Thứ tư, 08/12/2021 | 09:53 GMT+7

XÂY DỰNG CÁC TEST ĐÁNH GIÁ TỐ CHẤT SỨC NHANH CHO NAM VĐV CẦU LÔNG LỨA TUỔI 14 - 15 ĐÀ NẴNG

Cập nhật 23:19 ngày 15/08/2018
(Lý luận & Thực tiễn) - Việc xác định các phương tiện kiểm tra đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên lứa tuổi 14 - 15 cầu lông Đà Nẵng làm cơ sở để các huấn luyện viên kiểm tra đánh giá và căn cứ vào đó để điều chỉnh, đánh giá quá trình huấn luyện là vấn đề được quan tâm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã chọn được các test có đủ cơ sở khoa học để kiểm tra đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 - 15 Đà Nẵng.

1. Đặt vấn đề      

Để môn cầu lông Việt Nam vươn lên ngang tầm với trình độ các cường quốc Cầu lông thế giới, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất lớn trên nhiều mặt như: Xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo các vận động viên năng khiếu từ các tuyến trẻ, bồi dưỡng các Huấn luyện viên, chuyên gia ... để đáp ứng phong trào và nâng cao thành tích Cầu lông. Trong những năm gần đây qua thực tiễn giảng dạy, huấn luyện và phát triển môn cầu lông ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp công tác đào tạo vận động viên còn chưa chú ý đến việc huấn luyện toàn diện, chưa đảm bảo tính lôgíc giữa các mặt như kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý, ý chí...

Với vai trò đặc biệt quan trọng của tố chất Sức nhanh chuyên môn và để đáp ứng nhu cầu của xã hội về nâng cao thành tích của môn Cầu lông, vấn đề nghiên cứu để tìm ra các bài tập, các test kiểm tra đánh giá Sức nhanh chuyên môn cho các vận động viên là vấn đề cấp thiết cần được thực hiện một cách nghiêm túc. Qua tìm hiểu chúng tôi thấy có vài nghiên cứu có liên quan đến việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá và các bài tập phát triển Sức nhanh chuyên môn cho vận động viên, nhưng công trình nghiên cứu này còn rất ít, chưa nghiên cứu một cách đầy đủ, khoa học về các chỉ tiêu đánh giá, cũng như chưa xây dựng được hệ thống các test một cách hoàn chỉnh. Vì vậy việc nghiên cứu một cách khoa học các test đặc trưng chuyên môn có đủ độ tin cậy, đảm bảo đủ cơ sở khoa học ứng dụng trong kiểm tra đánh giá sức nhanh chuyên môn, làm cơ sở nghiên cứu ứng dùng các bài tập nhằm phát triển Sức nhanh chuyên môn cho vận động viên cầu lông trẻ là một vấn đề cấp thiết. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện vận động viên Cầu lông, nâng cao thành tích của Cầu lông Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới.

Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu chúng tôi sử dụng các phương pháp khoa học sau: Phương pháp tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn tọa đàm, phương pháp quan sát, phương pháp kiểm tra, phương pháp thực nghiệm, phương pháp toán học thống kê.

2. Kết quả nghiên cứu

   2.1  Lựa chọn các test đánh giá tố chất sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 – 15      

Với mục đích lựa chọn các test ứng dụng nhằm đánh giá tố chất sức nhanh cho đối tượng nghiên cứu phù hợp với các điều kiện thực tiễn của trung tâm, đề tài đã tiến hành điều tra thực trạng về các hình thức, về các nội dung kiểm tra và các chỉ tiêu thường được áp dụng trong việc đánh giá tố chất sức nhanh chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu thông qua hình thức phỏng vấn .Chúng tôi phỏng vấn 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, lần thứ nhất là 30 phiếu, lần thứ 2 là 26 phiếu. Đối tượng phỏng vấn là các HLV, chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, VĐV của các trung tâm huấn luyện thể thao mạnh trên toàn quốc: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, và các giáo viên, HLV tại Đại học TDTT Bắc Ninh, trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia II, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia III… những người trực tiếp làm công tác đào tạo VĐV cầu lông .

Để đánh giá mức độ cần thiết của các chỉ tiêu được sử dụng, đề tài tiến hành phỏng vấn với cách trả lời theo 4 mức sau: 

Mức 1: Rất tốt

Mức 2: Tốt

Mức 3: Bình thường

Mức 4: Kém

Qua tổng hợp kết quả phỏng vấn, đề tài chọn được 10/15 chỉ tiêu có khả năng đánh giá sức nhanh chuyên môn của nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 – 15. Đó là các chỉ tiêu có 80% số người lựa chọn và đều có tổng điểm từ 80 điểm trở lên và các lựa chọn đó đều ở mức độ lựa chọn rất quan trọng. Bao gồm các test sau đây:

1        Nhảy dây đơn 30 giây (lần)

2        Lăng vợt phải và trái thấp tay 30 giây (lần)

3        Lăng vợt nặng đập cầu trong 30 giây (lần)

4        Agility T – Test (s)

5        Di chuyển tiến lùi 8 lần (s)

6        Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s)

7        Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 20 quả (s)

8        Di chuyển ngang phòng thủ hai bên 30 quả (s)

9        Di chuyển 4 góc đập cầu và sủi cầu 5 lần (s)

10      DC giữa sân ra 6 điểm trên sân đập cầu + bỏ nhỏ 3 lần (s)

2.2. Xác định độ tin cậy hệ thống các test đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 – 15        

Để lựa chọn test chính xác và phù hợp với đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành phân tích độ tin cậy của 10 test thu được từ kết quả phỏng vấn ở trên bằng phương pháp test lặp lại trên cùng đối tượng là 10 VĐV cầu lông nam lứa tuổi 14. Trình tự kiểm tra, quãng nghỉ giữa 2 lần lập test và cách thức tiến hành đều đảm bảo như nhau giữa các đối tượng thực nghiệm. Khoảng cách giữa 2 lần lập test là 1 tuần.

Trên cơ sở những số liệu thu được chúng tôi tính hệ số tương quan giữa 2 lần kiểm tra của 10 test. Kết quả được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Độ tin cậy của các test đánh giá sức nhanh chuyên môn của nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng (n=10)

TT

Các test kiểm tra

Lần 1

Lần 2

r

P

    

1

Nhảy dây đơn 30 giây (lần)

82,40

2,72

81,94

2,82

0,80

<0,05

2

Lăng vợt phải và trái thấp tay 30 giây (lần)

76,90

1,41

77,04

0,93

0,82

<0,05

3

Lăng vợt nặng đập cầu trong 30 giây (lần)

31,30

1,92

31,10

2,36

0,85

<0,05

4

Agility T – Test (s)

9,76

0,42

9,91

0,18

0,84

<0,05

5

Di chuyển tiến lùi 8 lần (s)

32,78

1,55

32,31

1,72

0,88

<0,05

6

Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s)

34,58

1,32

34,25

1,50

0,86

<0,05

7

Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 20 quả (s)

30,06

1,17

30,45

1,35

0,89

<0,05

8

Di chuyển ngang phòng thủ hai bên 30 quả (s)

35,80

1,05

36,24

0,60

0,83

<0,05

9

Di chuyển 4 góc đập cầu và sủi cầu 5 lần (s)

45,79

1,13

45,94

0,7185

0,81

<0,05

10

DC giữa sân ra 6 điểm trên sân đập cầu + bỏ nhỏ 3 lần (s)

35,32

0,83

35,18

0,5799

0,83

<0,05

Qua bảng 1. cho thấy cả 10 test đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14  trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng trên đây đạt hệ số tương quan (r) từ 0,8 đến 0,99 ở ngưỡng p< 0,05. Như vậy có 10 test đạt đủ độ tin cậy cho đối tượng nghiên cứu.

Để lựa chọn test chính xác và phù hợp với đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành phân tích độ tin cậy của 10 test thu được từ kết quả phỏng vấn ở trên bằng phương pháp test lặp lại trên cùng đối tượng là 10 VĐV cầu lông nam lứa tuổi  15. Trình tự kiểm tra, quãng nghỉ giữa 2 lần lập test và cách thức tiến hành đều đảm bảo như nhau giữa các đối tượng thực nghiệm. Khoảng cách giữa 2 lần lập test là 1 tuần. Kết quả được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Độ tin cậy của các test đánh giá sức nhanh chuyên môn của nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 15 Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng. (n=10)

TT

Các test kiểm tra

Lần 1

Lần 2

r

P

    

1

Nhảy dây đơn 30 giây (lần)

80,95

1,96

80,55

1,52

0,82

<0,05

2

Lăng vợt phải và trái thấp tay 30 giây (lần)

79,20

2,09

78,84

1,68

0,81

<0,05

3

Lăng vợt nặng đập cầu trong 30 giây (lần)

30,85

1,87

30,92

2,20

0,83

<0,05

4

Agility T – Test (s)

9,93

0,26

10,26

0,50

0,89

<0,05

5

Di chuyển tiến lùi 8 lần (s)

34,28

0,87

34,70

0,97

0,84

<0,05

6

Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s)

34,97

0,89

34,90

0,86

0,85

<0,05

7

Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 20 quả (s)

30,87

1,82

30,96

1,82

0,87

<0,05

8

Di chuyển ngang phòng thủ hai bên 30 quả (s)

36,51

0,98

36,93

1,18

0,83

<0,05

9

Di chuyển 4 góc đập cầu và sủi cầu 5 lần (s)

46,14

1,28

46,46

1,4973

0,83

<0,05

10

DC giữa sân ra 6 điểm trên sân đập cầu + bỏ nhỏ 3 lần (s)

35,16

0,79

34,726

0,4226

0,86

<0,05

Qua bảng 2. cho thấy cả 10 test đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 15 trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng trên đây đạt hệ số tương quan (r) từ 0,8 đến 0,99 ở ngưỡng p< 0,05. Như vậy có 10 test đạt đủ độ tin cậy cho đối tượng nghiên cứu.

2.3. Xác định tính thông báo hệ thống các test đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 – 15 

Để xác định tính thông báo của các test đã lựa chọn, chúng tôi tiến hành xác định mối tương quan thứ bậc giữa các chỉ tiêu với kết quả kiểm tra toàn trận thi đấu vòng tròn tính điểm.

Bảng 3. Kết quả tính thông báo hệ thống các test đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 – 15 (n = 20).

TT

Các test kiểm tra

r

 
 

1

Nhảy dây đơn 30 giây (lần)

0,66

 

2

Lăng vợt phải và trái thấp tay 30 giây (lần)

0,69

 

3

Lăng vợt nặng đập cầu trong 30 giây (lần)

0,68

 

4

Agility T – Test (s)

0,65

 

5

Di chuyển tiến lùi 8 lần (s)

0,67

 

6

Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s)

0,74

 

7

Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 20 quả (s)

0,73

 

8

Di chuyển ngang phòng thủ hai bên 30 quả (s)

0,68

 

9

Di chuyển 4 góc đập cầu và sủi cầu 5 lần (s)

0,75

 

10

DC giữa sân ra 6 điểm trên sân đập cầu + bỏ nhỏ 3 lần (s)

0,82

 

Qua bảng 3 cho thấy cả 10 test đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 - 15 trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng trên đây đạt hệ số tương quan (r) lớn hơn 0,6 ở ngưỡng p< 0,05. Như vậy có 10 test đạt tính thông báo cho đối tượng nghiên cứu.

3. Kết luận

         Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã xác định được 10 test đủ khả năng đánh giá sức nhanh chuyên môn bao gồm các test sau:

1        Nhảy dây đơn 30 giây (lần)

2        Lăng vợt phải và trái thấp tay 30 giây (lần)

3        Lăng vợt nặng đập cầu trong 30 giây (lần)

4        Agility T – Test (s)

5        Di chuyển tiến lùi 8 lần (s)

6        Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s)

7        Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 20 quả (s)

8        Di chuyển ngang phòng thủ hai bên 30 quả (s)

9        Di chuyển 4 góc đập cầu và sủi cầu 5 lần (s)

10      DC giữa sân ra 6 điểm trên sân đập cầu + bỏ nhỏ 3 lần (s)

Các test lựa chọn trên đây đều đảm bảo đủ độ tin cậy, tính thông báo, có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá sức nhanh chuyên môn cho nam vận động viên trẻ lứa tuổi 14 - 15 Đà Nẵng cũng như các trung tâm khác trong cả nước.

Tài liệu tham khảo

[1] 

Aulic I.V, Đánh giá trình độ luyện tập thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội, 1982.

[2]

Dương Nghiệp Chí và cộng sự,  Đo lường thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội, 2004.

[3]

Goikhơman P.N, Các tố chất thể lực của VĐV, Dịch: Nguyễn Quang Hưng, Nxb TDTT, Hà Nội, 1998.

[4]

Lê Hồng Sơn, Giáo trình cầu lông, Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng,  Nxb SGK Hòa Phát, Đà Nẵng, 2003.

[5]

Nguyễn Quý Bình, Nguyễn Hạc Thuý, Huấn luyện thể lực cho vận động

viên cầu lông, Nxb TDTT, Hà Nội, 2000.

[6]

Harre D, Học thuyết huấn luyện, Dịch: Trương Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển, Nxb TDTT, Hà Nội, 1996.

[7]

 

[8]

Ivanôv V.X, Những cơ sở của toán học thống kê, Dịch: Trần Đức Dũng,

 Nxb TDTT, Hà Nội, 1996.

Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành, Phan Thế Đệ, Hệ thống bài tập huấn luyện

 Cầu lông, Nxb TDTT, Hà Nội 2003.

 


                                                     TS. Lê Tiến Hùng - 
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Bình luận (0)
Gửi